รายการหลัก
หลักสูตรภาษาจีน

 หลักสูตรภาษาจีน

        หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese)

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese)

ชื่อย่อ ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ B.A. (Chinese)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
รอบรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ส่งเสริมคุณธรรม นำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีน เพื่อใช้ในการสื่อสารและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะภาษาจีนตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและนำความรู้มาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

5. กำหนดการเปิดสอน
กำหนดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549

7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549

8. ระบบการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549

9. ระยะเวลาการศึกษา
ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

10. การลงทะเบียนเรียน
จำนวนการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549

( ข้อ 6 – 11 ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ข )

โครงสร้างหลักสูตรภาษาจีน

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1 วิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นวิชาบังคับ 23 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 2 หน่วยกิต
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา 93 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาเอก แบบเอก – โท 72 หน่วยกิต
2.1.2 วิชาโท ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
2.3 การศึกษาเอกเทศ 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

แผนการเรียนโปรแกรมวิชาภาษาจีน

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา น( ท- ป )
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
ศท.จว.123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
ศท.สว.131 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)
ศท.วท.141 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
มส.ภจ.111 CN111 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5)
มส.ภจ.151 CN151 วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา น( ท- ป )
ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
ศท.สท.124 สุนทรียศาสตร์ของชีวิต 3(3-0-6)
ศท.ศศ.136 เศรษฐศาตร์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
ศท.คณ.142 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
ศท.พล.152 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
มส.ภจ.112 CN112 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5)
มส.ภจ.121 CN121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา น( ท- ป )
ศท.คพ.147 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 2(1-2-3)
มส.ภจ.213 CN213 ภาษาจีนระดับต้น 3 3(2-2-5)
มส.ภจ.222 CN222 การฟังและพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5)
มส.ภจ.252 CN252 ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6)
วิชาโท 3-6 หน่วยกิต
รวม 14-17 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา น( ท- ป )
ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)
มส.ภจ.214 CN214 ภาษาจีนระดับต้น 4 3(2-2-5)
มส.ภจ.231 CN231 การอ่านภาษาจีน 1 3(3-0-6)
มส.ภจ.223 CN223 การสนทนาภาษาจีน 3(3-0-6)
มส.ภจ.253 CN253 ภูมิปริทัศน์จีน 3(3-0-6)
วิชาโท 3-6 หน่วยกิต
รวม 18-21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา น( ท- ป )
มส.ภจ.354 CN354 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 3(3-0-6)
มส.ภจ.315 CN315 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5)
มส.ภจ.332 CN332 การอ่านภาษาจีน 2 3(3-0-6)
มส.ภจ.372 CN372 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
มส.ภจ.333 CN333 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 3(3-0-6)
วิชาโท 3-6 หน่วยกิต
รวม 18-21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา น( ท- ป )
มส.ภจ.316 CN316 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5)
มส.ภจ.324 CN324 ระบบเสียงภาษาจีน 3(1-2-3)
มส.ภจ.361 CN361 การแปลภาษาจีน 1 3(3-0-6)
มส.ภจ.341 CN341 การเขียนภาษาจีน 1 3(3-0-6)
วิชาโท 3-6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18-21 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา น( ท- ป )
มส.ภจ.462 CN462 การแปลภาษาจีน 2 3(3-0-6)
มส.ภจ.442 CN442 การเขียนภาษาจีน 2 3(3-0-6)
มส.ภจ.419 CN419 หลักภาษาจีน 3(3-0-6)
มส.ภจ.479 CN479 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6)
มส.ภจ.481 CN481 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 3(3-0-6)
มส.ภจ.491 CN491 การศึกษาเอกเทศ 3(250)
เลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา น ( ท – ป )
มส.ภจ.482 CN482 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 3(3-0-6)
รวม 3 หน่วยกิต

แผนการเรียนวิชาโทภาษาจีนกลาง ศศ.บ. ภาคปกต

วิชาโทภาษาจีน เรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต เรียนจริง 27 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 19 หน่วยกิต เรียนจริง 19 หน่วยกิต
วิชาเลือก เลือกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต เรียนจริง 8 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภทวิชา หน่วยกิต(ท-ป)
1 1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1 บังคับ 3(2-2) 4 คาบ
  1571109 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง เลือก 2(1-2) 3 คาบ
2 1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2 บังคับ 3(2-2) 4 คาบ
  1571201 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 บังคับ 2(1-2) 3 คาบ
3 1572101 ภาษาจีนระดับต้น 3 บังคับ 3(3-0) 3 คาบ
  1572301 การอ่านภาษาจีน 1  บังคับ 2(2-0) 2 คาบ
4 1572102 ภาษาจีนระดับต้น 4 เลือก 3(3-0) 3 คาบ
  1573602 หลักภาษาจีน บังคับ 3(3-0) 3 คาบ
5 1572501 วัฒนธรรมจีน เลือก 3(3-0) 3 คาบ
  1572401 การเขียนภาษาจีน 1 บังคับ 3(3-0) 3 คาบ
    รวม   27(23-8) 31 คาบ

แผนการเรียนวิชาเลือกภาษาจีน ศศ.บ.(โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว) ภาคปกติ

วิชาบังคับเลือก 6 วิชา 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป)
1 1571101 ภาษาจีน 1 บังคับเลือก 3(3-0)
2 1571102 ภาษาจีน 2 บังคับเลือก 3(3-0)
  1571103 ภาษาจีน 3 บังคับเลือก 3(3-0)
3 1571104 ภาษาจีน 4 บังคับเลือก 3(3-0)
4 1571105 ภาษาจีน 5 บังคับเลือก 3(3-0)
5 1571106 ภาษาจีน 6 บังคับเลือก 3(3-0)
    รวม 18(18-0) 18 คาบ

แผนการเรียนวิชาโทและวิชาเลือกภาษาจีนตลอดหลักสูตร

ภาคเรียนที่ วิชาโทภาษาจีน
(โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น)
วิชาเลือก
(โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
วิชาเลือก(คณะครุศาสตร์)
1/25.... ภาษาจีนระดับต้น 1
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
ภาษาจีน 1  
2/25.... ภาษาจีนระดับต้น 2
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
ภาษาจีน 3
ภาษาจีนระดับต้นสำหรับครู 5 ปี
1/25.... ภาษาจีนระดับต้น 3
การอ่านภาษาจีน 1
ภาษาจีน 4  
2/25.... ภาษาจีนระดับต้น 4
หลักภาษาจีน
ภาษาจีน 5  
1/25.... วัฒนธรรมจีน
การเขียนภาษาจีน 1
ภาษาจีน 6  

คำอธิบายรายวิชา หมู่วิชาภาษาจีน(157)

รหัส ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
1571101 ภาษาจีน 1Chinese 1
ศึกษาเน้นในด้านการฟังและพูดภาษาจีนเบื้องต้น ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ภาษานี้ในการทำงาน บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจำวันอย่างง่าย
3(3-0)
1571102 ภาษาจีน 2 Chinese 2
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีน 1 โดยเน้นในด้านการฟังและการพูด นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝน ให้ใช้ภาษาจีนในขอบข่ายที่กว้างขึ้น ฝึกสนทนาภาษาจีนในวิชาชีพอย่างง่าย ๆ และที่ใช้อยู่เสมอ
3(3-0)
1571103 ภาษาจีน 3 Chinese 3
ฝึกทักษะในด้านการฟังและการพูด บทเรียนจะประกอบด้วยภาษาสำนวนที่ใช้ในการบริการและสนทนากับนักท่องเที่ยว
3(3-0)
1571104 ภาษาจีน 4 Chinese 4
ฝึกทักษะในด้านการฟังและการพูด ในสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงานทั้งในโรงแรมและสถานที่
3(3-0)
1571105 ภาษาจีน 5 Chinese 5
ฝึกทักษะในด้านการอ่านและการเขียน การอ่านบทความประเภทต่าง ๆ อ่านหนังสือ บทความทางวิชาการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ และรายงานประเภทต่าง ๆ
3(3-0)
1571106 ภาษาจีน 6 Chinese 6
ฝึกทักษะชั้นสูง ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสรุปใจความสำคัญได้ การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น
3(3-0)
1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1Basic Chinese 1
ศึกษาระบบสัทศาสตร์อักษรภาษาจีนกลาง และหลักเบื้องต้นของตัวอักษรจีน ฝึกอ่านศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่างง่าย ศึกษาและฝึกเขียนโครงสร้างพื้นฐานของรูปประโยคที่สั้นและง่าย ตลอดจนศึกษาและฝึกการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน
3(2-2)
1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2Basic Chinese 2
ฝึกทักษะด้านฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกการอ่านศัพท์ วลี ที่ยากขึ้น อ่านประโยคและข้อความที่ยาวขึ้น เพื่อทำความเข้าใจและใช้ได้ถูกต้อง ศึกษาลักษณะโครงสร้างของรูปประโยคทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร เน้นเรื่องการออกเสียงจีนกลางให้ได้มาตรฐาน
3(2-2)
1571109 ระบบเสียงภาษาจีนกลางSound System of Chinese
ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลางทั้งหน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ วิเคราะห์ปัญหาในการออกเสียง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบเสียงภาษาไทย ฝึกเสียงภาษาจีนที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนไทยและแก้ไขออกเสียงให้ถูกต้อง
2(1-2)
1571201 การฟังและการพูดภาษาจีน 1Chinese Listening and Speaking 1
ฝึกการฟังบทสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย ฝึกสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันเพื่อใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว โดยเน้นความสามารถการฟังและการพูด
2(1-2)
1572101 ภาษาจีนระดับต้น 3Basic Chinese 3
ศึกษาการใช้คำและหน้าที่ของคำ ความสัมพันธ์ของคำต่าง ๆ ในวลีและประโยคอย่างง่าย เพื่อให้สามารถเรียบเรียงข้อความ ทั้งในการพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้อง ตามหลักภาษาและความนิยม
3(3-0)
1572102 ภาษาจีนระดับต้น 4Basic Chinese 4
ศึกษาวลีและหน้าที่ของวลีในประโยค ศึกษารูปแบบประโยคต่าง ๆ เพื่อสามารถเรียบเรียงข้อความทั้งในการพูด และการเขียนได้อย่างถูกต้อง ตามหลักภาษาและความนิยม
3(3-0)
1572301 การอ่านภาษาจีน 1Chinese Reading 1
ฝึกอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่าง ๆ เช่น ประกาศ อนุเฉท การบรรยาย เรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น ฝึกความเร็วในการอ่านโดยจับใจความสำคัญและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้
2(2-0)
1572401 การเขียนภาษาจีน 1Chinese Writing 1
ฝึกเขียนข้อความอย่างง่าย เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น จดหมายส่วนตัว บันทึกประจำวัน เพื่อฝึกให้สามารถใช้คำศัพท์ต่าง ๆ ที่เรียนแล้วมาสื่อความหมายของตนให้ผู้อื่นทราบได้
3(3-0)
1572501 วัฒนธรรมจีนChinese Culture
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีนขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และมรรยาทของจีนโดยสังเขป
3(3-0)
1573602 หลักภาษาจีนChinese Grammar
ศึกษาลักษณะโครงสร้างของภาษาจีน ศึกษาและวิเคราะห์ชนิด ความหมาย และหน้าที่ของหน่วยคำ ระบบการสร้างคำ ระบบการใช้คำ วิเคราะห์รูปประโยคและฝึกการเขียนประโยคภาษาจีน ให้ถูกต้องตามหลักภาษา
3(3-0)
Copyright © 2009 By Chinese program PSRU. All rights reserved.