รายการหลัก
ประวัติความเป็นมา

 ประวัติความเป็นมา

        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 โดยเปิดทำการเรียนการสอนภาษาจีนกลางเป็นวิชาเลือกเสรี และ วิชาภาษาบังคับของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม(เดิม) กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยชนกลุ่มน้อยปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาทำการช่วยในการเรียนการสอน ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

 การเรียนการสอน

ปี พ.ศ. 2538 - เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรี
ปี พ.ศ. 2539 - เปิดสอนเป็นวิชาโทให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2543 - เปิดสอนเป็นวิชาโทให้กับนักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย
- เปิดสอนเป็นวิชาเลือกในวิชาเนื้อหาให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2547 - เปิดสอนเป็นวิชาโทให้กับนักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
- เปิดสอนเป็นวิชาเลือกในวิชาเนื้อหาให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- เปิดสอนเป็นวิชาเลือกในเนื้อหาให้กับนักศึกษาครู 5 ปี คณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551 - เปิดสอนเป็นวิชาเอกภาษาจีน วิชาโทภาษาอังกฤษ สายศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

 ราชชื่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์จู ฉงฉวน มหาวิทยาลัยชนกลุ่มน้อยปักกิ่ง 2539-2540
ศ.ชิว ซูหลุน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง 2540-2541
อาจารย์สือ เต๋อฟู่ มหาวิทยาลัยชนกลุ่มน้อยปักกิ่ง 2542-2543
อาจารย์เหวย จิ่งหยุน มหาวิทยาลัยชนกลุ่มน้อยปักกิ่ง 2543-2544
อาจารย์หลิว เจี้ยนซวิน มหาวิทยาลัยชนกลุ่มน้อยปักกิ่ง 2547-2550
อาจารย์ไจ๋ ยวินเหมย มหาวิทยาลัยคุนหมิง 2548-2550
อาจารย์หวง หั่วเซิ่ง มหาวิทยาลัยครูไต้หวัน 2548-2550
อาจารย์หวง ลี่เจิน National Chen Kung University ,Taiwan. 2549-2551
อาจารย์เหอ ซูเซิ้น National Chengchi University ,Taiwan. 2549-2551

Copyright © 2009 By Chinese program PSRU. All rights reserved.