รายการหลัก
รู้เรื่องเมืองจีน

 รู้เรื่องเมืองจีน

        วางแผงแล้วตามร้านหนังสือทั่วไป

              

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาจีน ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองจีน นักท่องเที่ยวที่ต้องการ
รู้เรื่องเมืองจีน และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับเมืองจีน หนังสือรู้เรื่องเมืองจีน
ได้รวบรวม เนื้อหาสาระหลากหลายแง่มุมพร้อมคำศัพท์ภาษาจีนกำกับไว้ ให้ทุกท่านได้ติดตามแล้ว
ในราคาแค่ 160 บาทเท่านั้น

สารบัญ

บทที่ 1 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
บทที่ 2 ประวัติศาสตร์จีน
บทที่ 3 ธงชาติ ตราแผ่นดินและเพลงชาติจีน
บทที่ 4 ปักกิ่ง
บทที่ 5 โบราณสถานที่สำคัญของจีน
บทที่ 6 มหาบุรุษในประวัติศาสตร์จีน
บทที่ 7 วันเทศกาลสำคัญของจีน
บทที่ 8 ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก
บทที่ 9 เส้นทางแพรไหม (เส้นทางสายไหม)
บทที่ 10 วิวัฒนาการอักษรจีน
บทที่ 11 สำนวนสุภาษิตจีน
บทที่ 12 มังกรจีน
บทที่ 13 หลู่ซวิ่นกับนวนิยายจีน
บทที่ 14 ศาสนาที่สำคัญในจีน
บทที่ 15 สิบสองปันนา
บทที่ 16 โอลิมปิกปักกิ่ง 2008
บทที่ 17 32 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

ภาคผนวก

1.ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนด้านต่าง ๆ โดยสังเขป
2.แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

Copyright © 2009 By Chinese program PSRU. All rights reserved.