รายการหลัก
รวมภาษาจีน
หน่วยงาน

 หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

 หน่วยงานในประเทศ

รัฐบาลไทย
กระทรวงการต่างประเทศ(กต.)
กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.)

 หน่วยงานต่างประเทศ

รัฐบาลจีน
กระทรวงการต่างประเทศจีน
กระทรวงศึกษาธิการจีน
Hanban สำนักงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ
CSC สำนักงานคณะกรรมการทุนการศึกษาต่างประเทศแห่งชาติจีน

 หน่วยงานที่เปิดสอนภาษาจีน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย......

Copyright © 2009 By Chinese program PSRU. All rights reserved.