รายการหลัก
บุคลากร

 บุคลากร

อาจารย์วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
ปริญญาตรี (ค.บ.) เอกภาษาจีน โทภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2541
ปริญญาโท M.A.Chinese Language Philology , Beijing Language and Culture University 2547
ปัจจุบัน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ Beijing Normal University

e-mail:djinlong@hotmail.com
  trakoolphitakkit@yahoo.com  

อาจารย์สุกัญญา ปานทอง
ปริญญาตรี (ศศ.บ.) เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
ปัจจุบัน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ Xiamen University P.R.China

e-mail:tyny71@hotmail.comอาจารย์พนัส มิตยะสุวรรณ

ปริญญาโท M.A.International Economics and Trade , University of International Business and Economic ,Beijing P.R.China. 2550

e-mail:rpg_rpg@hotmail.comอาจารย์วสิน สุขสมบูรณ์วงศ์
ปริญญาตรี (ศศ.บ.) เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
e-mail:

Copyright © 2009 By Chinese program PSRU. All rights reserved.